ျမတ္ေကသီေအာင္ – ေဒါက္တာ တုတ္ႀကီး (www.DrTokeGyi.com)17101303